Ney       Colifichets galants – Le Ruban bleu      1914-18

Salome Hooper Blue Smoke

Travis S. Little Blue Hat 2010

Jerzy Rekas       In my Atelier

Josef Plank        Nu prenant la pose